Lokaler i Skara
Stortorget 8
Storlek: 207 kvm Ledig fr.o.m: 2018-03-01
Typ: Butikslokal Hyra
Marumsgatan 12
Storlek: 112 Ledig fr.o.m: 2016-10-01
Typ: Kontorslokal Hyra